Oferta szkoleń

Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

RODZAJE SZKOLENIA

Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego. 
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:

 • kurs podstawowy – przed uzyskaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • kurs uzupełniający – w przypadku, gdy kierowca rozszerza zakres posiadanego zezwolenia;

Kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2, A;
 • B1, B, B+E;
 • C1, C1+E, C, C+E;
 • D1, D1+E, D, D+E.

Kurs podstawowy obejmuje co najmniej:

 • w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A – 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs uzupełniający dla osoby posiadającej zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2 i A obejmuje co najmniej – w przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E,C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych;
 • B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E obejmuje co najmniej:
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy A1, A2 i A – 21 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia odpowiednio o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznych i praktycznej przeprowadzony przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań tekstowych jednokrotnej odpowiedzi (czas trwania egzaminu: 25 minut). Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu części praktycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie wykonać: slalom, hamowanie awaryjne w zakręcie oraz ominięcie przeszkody na zakręcie. 

WYMAGANIA

 • posiada co najmniej prawo jazdy kat. B lub odpowiednią kategorię o którą się ubiega,
 • posiada ukończone 21 lat,
 • posiada zaświadczenie dotyczące zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych(w przypadku szkolenia uzupełniającego.

Aby odbyć kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, nie trzeba mieć badań lekarskich i psychologicznych. Badania te można wykonać po kursie

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne 

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

RODZAJE SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych.
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające (dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kat. prawa jazdy B, C, D co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D.
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,